A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sở đã ban hành nhiều Văn bản chỉ đạo, triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-STTTT ngày 02/3/2021 tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó cụ thể hóa, chi tiết nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông được giao tại Kế hoạch số 01-KH/TTTKT ngày 19/02/2021 của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tờ gấp “Ngày hội của toàn dân” do Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn

 

Ban hành 05 lượt Văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề nghị chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là tăng ít nhất 02 lần so với thời gian trước cả về thời lượng, số lượng, tần suất tuyên truyền; phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và các văn bản có liên quan đến bầu cử; hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tiếp âm Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Sở cũng đã gửi tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng để các địa phương khai thác phục vụ công tác tuyên truyền.

Song song với đó, Sở chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các doanh nghiệp bưu chính đã thực hiện chế độ trực điều hành, vận hành khai thác mạng lưới bưu chính đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong ngày; Chấp nhận và phát các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác bầu cử đảm bảo theo quy định; Đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình nhận - chuyển - phát các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác bầu cử; Giải quyết kịp thời các khiếu nại (nếu có) trong quá trình cung ứng dịch vụ theo quy định.

Các doanh nghiệp viễn thông đã tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống công trình nhà trạm, đường dây thông tin đảm bảo các hệ thống thiết bị, đường truyền, nguồn điện dự phòng hoạt động thông suốt trong mọi tình huống; Nghiêm chỉnh thực hiện chế độ trực điều hành ứng cứu thông tin 24/24 giờ trong ngày; sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra; Nâng cao tinh thần cảnh giác phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi, âm mưu lợi dụng mạng lưới viễn thông và internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung phản động, trái pháp luật.

Tuyên truyền về bầu cử trên Cổng thông tin điện tử, bảng tin điện tử công cộng của tỉnh

Cổng thông tin điện tử tỉnh đã mở chuyên trang “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Chuyên trang đã đăng tải gần 500 văn bản của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các tin, bài phản ánh các hoạt động hướng về bầu cử ở các địa phương, đơn vị. Đồng thời, Sở thiết kế và đăng tải 31 banner, khẩu hiệu với hàng trăm lượt tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Bảng tin điện tử công cộng của tỉnh.

Xuất bản tài liệu tuyên truyền về bầu cử

Sở đã biên soạn và phát hành 40.000 tờ gấp “Ngày hội của toàn dân” để cấp phát tới Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử tại địa phương. Bên cạnh đó, Sở cũng thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép xuất bản tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đài Truyền thanh – Truyền hình Thái Thuỵ sản xuất chương trình tuyên truyền về bầu cử

Công tác kiểm tra việc tuyên truyền bầu cử

Sở đã cử 01 lãnh đạo Sở, 01 chuyên viên tham gia đầy đủ các đoàn kiểm tra và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh. Đồng thời, Sở tiến hành kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2021 đối với 08 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và một số xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác kiểm tra, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử: tăng thời lượng chương trình hàng ngày từ 10-20 phút/chương trình cao điểm từ ngày 01/3 - 30/5; mở chuyên đề tuyên truyền về bầu cử trên sóng phát thanh với thời lượng 10 phút/chuyên đề. Cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình để đưa tin, bài về công tác bầu cử tại địa phương. Thực hiện cập nhật tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử của huyện. Xây dựng các file âm thanh tuyên truyền, gửi đài truyền thanh xã, thị trấn tuyên truyền ở cơ sở. Một số đài huyện đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài sản xuất chương trình tuyên truyền về công tác bầu cử cho các đồng chí trưởng đài và nhân viên đài truyền thanh cơ sở để phục vụ công tác tuyên truyền về bầu cử.

UBND các xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo đài truyền thanh các tiếp âm đầy đủ đài tỉnh, đài huyện, tăng thời lượng tuyên truyền về bầu cử, tập trung phát các nội dung hỏi đáp về bầu cử, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với những đóng góp quan trọng trên, tập thể Sở, 02 cá nhân thuộc Sở và 03 Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện (Thái Thuỵ, Kiến Xương, Vũ Thư) đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh.


Tác giả: Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 525
Hôm qua : 2.576
Tháng 02 : 12.919
Năm 2023 : 47.077