A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2020

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài nên trong những năm qua, tập thể cấp ủy và lãnh đạo Sở đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để góp phần nâng cao được ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời quán triệt, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành như: Luật PCTN số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật PCTN năm 2018; Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13, ngày 25/11/2013; Luật tố cáo năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật PCTN; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL-TW ngày 25/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dng kế hoch về công tác phòng chng tham nng và kế hoạch trin khai thc hiện các ngh quyết, chương trình hành động vcông tác png chng tham nhũng. Kết quả đạt được, cụ thể:

Về công tác thông tin, tuyên truyền: Thc hin tuyên truyền phbiến Lut Phòng, chống tham nhũng; Lut sa đi, bsung mt sđiu ca Luật Phòng, chng tham nhũng; Luật Thc hành tiết kim, chống lãng phí; Nghđịnh s59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 ca Chính phquy định chi tiết mt số điu của Lut Phòng, chng tham nhũng; Nghđnh s78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 vminh bch tài sn, thu nhp; Luật Png, chng tham nng 2018 và nghđnh số  59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 ca Thtưng  Cnh ph, Quy địnchtiếmsđivà biện pháthhành Lut Phòng, chống tham nhũng; các văn bản ng dn, chđạo ca Tnh u, UBND tnh về công tác phòng, chng tham nhũng cho công chc, viên chc và người lao động trong cơ quan. Sở đã tổ chc Hi nghphbiến tp trung hoặc lng ghép trong các cuc hp ca cơ quan, ca Chi bđịnh k hàng tháng, cuc hp ca các đơn vtrong Sở. Tuyên truyền trên Cng tng tin đin tử ca tnh các quy đnh ca pháp lut vphòng, chống tham nhũng, các kế hoạch, Chth, Nghquyết ca cấp y, các văn bản chđo vcông tác phòng chống tham nhũng, các hoạt động, gương ngưi tt việc tt trong công tác phòng, chng tham nhũng.

ng dn các cơ quan báo c, Đài Truyn thanh – Truyền hình các huyn, thành phđẩy mnh công tác tuyên truyền trên các phương tin tng tin đại chúng và hthống truyền thanh cơ snhm chuyển tải các quy định ca pháp luật vphòng, chống tham nhũng, thc hành tiết kim, chống lãng phí đến tn ngưi dân, đngưi dân biết, thc hin quyền giám sát các hoạt đng ca cán b, công chc và cơ quan nhà nước.

Thc hin quán trit và chp hành nghiêm quy đnh vnhững vic công chc, viên chc kng được làm; Chthị ca Thtưng Chính phvvic tăng cưng xlý, ngăn chặn nh trng nhũng nhiu, gây phin hà cho ngưi dân, doanh nghiệp trong giải quyết công vic; Các quy định vcông v, công chc, pháp lut vthanh tra, tiếp công dân, gii quyết khiếu ni, tố cáo và png, chống tham nng; quy trình chuyên môn nghiệp v; Quy chế làm việc ca cơ quan, đơn v; Quy tắc ng xử ca cán bthanh tra, nhất là tch nhiệm nêu gương ca ngưi đứng đu, ca công chc, ctha nhim vụ, tch nhiệm ca từng công chc, viên chc.

Về thc hiện các giải pháp phòng nga tham nhũng: Hàng năm thc hin đồng bộ các giải pháp png chống tham nhũng, xây dựng kế hoch chi tiết về công tác phòng chng tham nhũng tại đơn vị, phân công tch nhiệm đến tng phòng, đơn vtrong svề công tác phòng chng tham nhũng gn vi chc năng nhiệm vụ được giao như thc hiện công khai trên Mng văn phòng đin t, Cng thông tin điện tvdtoán ngân sách hàng năm, nh hình thc hiện dtoán ngân sách, thi đua khen thưng, đào to quy hoch, luân chuyn, bnhiệm cán b, thtc hành chính. Công khai sliu, thuyết minh nh hình thc hin dtoán ngân sách q, 6 tháng, năm; Kế hoạch rà soát quy hoch cán blãnh đạo quản lý năm; Đnh kđầu năm đã rà soát, sa đi, bsung Quy chế chi tiêu ni b, qun lý và sdụng tài sn công, đảm bảo quy đnh rõ các chế đ, định mc, tiêu chun, sdụng có hiu quả, tiết kiệm ngân sách, tài sản được cấp, ban hành Quy chế chi tiêu ni bvà quản lý tài sn công ca Sở Thông tin và Truyền thông; Quy trình hsơ thanh toán mt snhiệm vchi sdụng nguồn vn chi thưng xuyên ti Sở. Thc hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu ni b, quy trình thanh toán.

Ban hành Quyết định s106/QĐ-STTTT ngày 30/12/2016 ban hành Quy định vchuẩn mc đạo đc ca công chc, viên chc và ngưi lao động thuc Sở Thông tin và Truyền tng, theo tư tưng, đạo đc, phong cách HChí Minh; Quyết định s127/QĐ-STTTT ngày 12/9/2019 ban hành Quy định vvăn a công vụ ca công chức, viên chc, lao đng hợp đồng làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông. Thc hin nghiêm c quy tắc ng xử ca cán b, công chc, viên chc cơ quan, ni quy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông. Luôn giữ vững đoàn kết tt ni b, hoàn thành xuất sắc nhiệm vđược giao; Thc hin rà soát, chuyển đi v trí công tác đi vi đi tưng phải chuyển đi vtcông tác theo Nghđịnh s158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 ca Chính phquy định danh mc vtrí công tác và thời hn định kỳ chuyển đi vtrí công tác đi với cán bộ, công chc, viên chc; Nghđịnh s150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 sa đi, bsung mt sđiều ca Nghđịnh s158/2007/NĐ-CP; Quyết định s3186/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 ca UBND tnh. Tnăm 2013 đến nay đã thc hin chuyển đổi 12 vtviệc làm theo yêu cầu công tác qun lý.

Thc hin công khai bn kê khai tài sn thu nhp theo đúng quy định, 100% cán bộ, công chc thuc diện phải kê khai đã kê khai; Ban hành và công khai thtc hành chính trên Cng tng tin đin tca tnh, thưng xuyên rà soát đơn gin hóa thtc hành chính, thc hin nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quthtc hành chính ti Trung tâm phc vhành chính công ca tỉnh, tham mưu trin khai áp dụng tiếp nhn và trả kết quthtc hành chính mc đ3, 4 thông qua Cng dịch vcông trc tuyến. Thc hiện phương án đơn gin hóa th tục hành chính thuc thẩm quyền giải quyết ca Sở Tng tin và Truyền thông; Ban hành quy trình giải quyết thtục hành chính, áp dụng hthống qun lý cht lưng theo tiêu chun TCVN/ISO 9001:2008; 9001:2015. Thc hin vic quản, điu hành hoạt đng ca cơ quan, tổ chc, đơn vqua Mạng văn phòng đin tliên thông, theo dõi giám sát tiến độ công vic từng cán bcông chc trong đơn vị, các văn bản áp dụng chký svà thanh toán các khon, trả lương cho cán bcông chc qua tài khon.

Triển khai thc hin tt công tác tiếp công dân, gii quyết khiếu ni, tố cáo, hàng năm ban hành lch tiếp công dân thưng xuyên ca Sở và lịch tiếp công dân ca lãnh đo Sở, tổ chc thc nghiêm lịch tiếp công dân đã ban hành, gii quyết kp thời các vviệc khiếu ni tố cáo phát sinh theo quy định, đảm bảo 100% các vvic khiếu ni, tố cáo phát sinh được giải quyết xong, kp thời dt đim, không có vvic kéo dài, tái khiếu. Tiến hành 02 cuc thanh tra hành chính vchế đ, định mc, tiêu chun. Đơn vđược thanh tra đã chấp hành đầy đủ các quy đnh vquản lý ngân sách và sdng tài sn, đảm bảo chế đ, định mc tiêu chuẩn quy đnh.

Ngoài ra còn thc hin nghiêm túc việc đánh giá công tác png chng tham nhũng ti đơn v. Phi hp tt vi Thanh tra tỉnh trong công tác đánh giá phòng chng tham nng các năm 2018, 2019 vviệc công khai trên Cng thông tin điện t, đôn đc vic việc thc hin công khai trên Cng thông tin đin ttheo quy định ca Lut Phòng phòng chống tham nhũng. Thc hiện kp thời đầy đủ chế đthông tin báo cáo vphòng chng tham nng.

Tóm lại, trong thời gian từ năm 2013 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Cấp ủy, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo triển khai kịp thời, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, các biện pháp ngăn chặn và phát hiện các hành vi tham nhũng; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác PCTN, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ công chức viên chức trong đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác nói chung và phòng, chống tham nhũng nói riêng, trong nội bộ cơ quan không có vụ việc tham nhũng. Với những thành tích xuất sắc, tiêu biểu đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, tập thể Sở Thông tin và Truyền thông đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen./.


Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.775
Hôm qua : 3.995
Tháng 09 : 108.371
Năm 2021 : 776.329