A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

Ngày 02/02/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTTTT về về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020 và để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề: Có việc khó thì mới có thi đua. Thi đua để làm được việc khó, tạo ra giá trị và nhân rộng giá trị, tìm ra cá nhân điển hình, tập thể xuất sắc, việc 5 năm hãy thi đua hoàn thành trong 1 năm”.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua yêu nước chứa đựng nội dung sâu sắc về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao chất lượng phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ trọng tâm.

Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, cần xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đề ra theo kế hoạch. Chú trọng khen thưởng đột xuất, nhất là khen thưởng các tập thể, cá nhân là người lao động trực tiếp, ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng dân tộc thiểu số,…có thành tích mang tính đột phá, ứng dụng cao công nghệ 4.0 để phát triển các sản phẩm, mô hình dịch vụ kinh doanh mới, đưa công nghệ thông tin vào các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Tiếp tục tham gia hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” bằng các nội dung đổi mới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn để bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng đơn vị.

Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Đảm bảo công tác khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, thực sự có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương..

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu trong năm 2021 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, trong đó tập phấn đấu thực hiện các mục tiêu thuộc 6 lĩnh vực trọng tâm.

Lĩnh vực bưu chính: Chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu. Khuyến khích phát triển các nền tảng số để ứng dụng trong lĩnh vực bưu chính. 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. Giữ vững tốc độ tăng trưởng các dịch vụ bưu chính phục vụ thương mại điện tử ít nhất 30%.

Lĩnh vực viễn thông: Chuyển dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, hạ tầng quan trọng của chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thúc đẩy triển khai thương mại 5G với các thiết bị Make in Viet Nam theo đúng lộ trình. Thúc đẩy chương trình smartphone giá rẻ Make in Viet Nam, hướng tới mục tiêu mỗi người dân 1 máy smartphone. Ban hành Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước (IPv6 For Gov) giai đoạn 2021 - 2025 để tăng cường việc ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ cơ quan nhà nước. Mở rộng kết nối Internet trong nước thông qua các kết nối trực tiếp ngang hàng, kết nối với trạm trung chuyển Internet (IXP) tới trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX.

Lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin: Mục tiêu là Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia trên cả 3 trụ cột chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trọng tâm là phát triển các nền tảng số để cung cấp dịch vụ theo nhu cầu, ứng dụng công nghệ số để cung cấp dịch vụ mới cho người dân. Hỗ trợ hình thành ít nhất 3 đô thị thông minh dần tiến tới hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm (Bắc, Trung, Nam) và triển khai phủ sóng 5G tại các đô thị này.

Lĩnh vực an toàn, an ninh mạng: Phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và security-by-design. Chuyển từ tư duy “bảo đảm an toàn, an ninh mạng” sang tư duy “bảo đảm an toàn không gian mạng Việt Nam”. 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thiện và duy trì bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp. Cung cấp thông tin cho Tổ chức ITU phục vụ việc triển khai đánh giá nhằm đưa Việt Nam thuộc nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về Chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu GCI của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU.

Lĩnh vực Công nghiệp ICT: Tập trung nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam; phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Tổ chức nghiên cứu xây dựng chính sách đột phá phát triển công nghệ số, như: Đưa vào vận hành Trung tâm CMCN 4.0 Việt Nam liên kết với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đồng thời triển khai một số dự án, nhiệm vụ xây dựng chính sách CMCN 4.0 hợp tác với WEF.

Lĩnh vực Báo chí truyền thông: Tập trung tuyên truyền tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII, cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng như các nhiệm vụ quan trọng khác của Đảng và Nhà nước giao. Quản lý tốt các nền tảng xuyên biên giới, nhất là nền tảng mạng xã hội, quảng cáo, kho ứng dụng.

Thực hiện chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, ứng dụng công nghệ thông - viễn thông, công nghệ số, đổi mới phương thức quản lý, vận hành hệ thống thông tin cơ sở để bảo đảm vai trò là kênh thông tin quan trọng, cung cấp các thông tin chính thống, thiết thực, kịp thời và hiệu quả cho đời sống của người dân ở cơ sở. Phấn đấu tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở đạt 92% trong đó có tối thiểu 15% đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT. Chuyển đổi số cơ quan báo chí, PTTH hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện đạt tỷ lệ 75%. Tạo điều kiện thu hút tối đa nguồn lực của xã hội để xây dựng và  phát triển văn hóa đọc. Tỷ lệ bản sách/người đạt 4,5%. Tỷ lệ sách xuất bản điện tử/số đầu sách đạt 10%. Tổ chức xây dựng nhà xuất bản trọng điểm. Triển khai xây dựng Chương trình Sách Quốc gia; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng sách.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.


Tác giả: Đỗ Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.843
Hôm qua : 3.305
Tháng 07 : 51.921
Năm 2024 : 393.422