A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, trong những năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị cũng như phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Sở đã thực hiện công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở, của tỉnh, cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí về những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước, các chương trình, kế hoạch hợp tác, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; tình hình thực hiện các chương trình, thỏa hiệp hợp tác đầu tư của tỉnh với các địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước. Tích cực phối hợp biên soạn, phát hành các tài liệu chính thức giới thiệu về tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư của tỉnh; chủ động làm việc hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định, tăng cường cải cách, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; chủ động rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Về hoạt động xúc tiến đầu tư, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 13/KH-UBND ngày 28/01/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Cung cấp các thông tin phục vụ việc tuyên truyền, thu hút đầu tư trong tỉnh; cung cấp danh sách các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để tỉnh tổ chức các cuộc gặp mặt đầu năm mới 2022 nhằm động viên, khích lệ các doanh nghiệp trong sản xuất. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; duy trì hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư. Xây dựng báo cáo và tham mưu UBND tỉnh tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021. Nghiên cứu, xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025 tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 24/8/2022 nhằm đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và cải thiện chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Công tác vận động, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được triển khai tích cực; công tác theo dõi, quản lý các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách nói chung và các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng được chú trọng thực hiện. Tính đến hết tháng 11/2022, có 06 dự án được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 67,81 triệu USD, cấp điều chỉnh 15 dự án (trong đó có 7 dự án tăng vốn đầu tư với tổng số vốn đầu tư tăng thêm là 118 triệu USD), cấp 02 thông báo đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 106 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.628,89 triệu USD. Các dự án được triển khai thực hiện ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đóng góp cho ngân sách nhà nước

Công tác vận động tài trợ ODA được quan tâm tổ chức thực hiện. Hiện nay, đang thực hiện vận động tài trợ 03 dự án gồm: Dự án nâng cấp tuyến đê tả, hữu sông Trà Lý đoạn qua thành phố Thái Bình đáp ứng yêu cầu tiêu thoát lũ và kết hợp chỉnh trang đô thị, vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB); dự án nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Trạm bơm Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (KEXIM); dự án xây dựng cảng cá Thụy Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thuộc dự án phát triển thủy sản bền vững vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB). Năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 9 dự án ODA triển khai thực hiện, trong đó có 01 dự án khởi công mới, tổng kế hoạch vốn nước ngoài là 146.422 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được quan tâm thực hiện; từ đầu năm đến nay, có 02 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiếp nhận; gồm: Dự án nâng cao năng lực và phát triển tổ chức cho hội người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 3 do Tổ chức Dansk Handicap Forbund (DHF) tài trợ với số vốn cam kết là 30.000 USD và dự án tăng cường sàng lọc, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh viêm gan tại tuyến cơ sở giai đoạn 2022 – 2026 do tổ chức The Beth Israel Deaconess Medical Center, Inc (BIDMC) tài trợ với số vốn cam kết là 150.000 USD. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 06 chương trình/dự án/khoản viện trợ phi dự án của 06 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang triển khai thực hiện với tổng vốn cam kết tài trợ năm 2022 trên 83.888 USD. Lĩnh vực hoạt động của các khoản viện trợ gồm: Giáo dục – đào tạo (03 dự án), phát triển kinh tế - xã hội (01 dự án), y tế (01 dự án) và giải quyết các vấn đề xã hội (01 dự án); các dự án chủ yếu được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh (05 dự án), có 01 dự án triển khai tại xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình; các dự án đang triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ; có 01 dự án đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (dự án Thư viện thân thiện trường tiểu học do Tổ chức Room to Read (RtR) tài trợ).

Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhằm thống nhất trong công tác quản lý, sử dụng các khoản viện trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chủ quản.

Để góp phần nâng cao hiệu quả triển khai công tác thông tin đối ngoại trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan để nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm cũng như giai đoạn 2021-2025; Nâng cao chất lượng công tác quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đặc biệt là vốn ODA; Tăng cường công tác vận độngvốn ODA và vốn vay ưu đãi, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; trong đó tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tài nguyên môi trường, chống biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội; Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn; chủ động, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp FDI mới đầu tư vào tỉnh; Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, rà soát hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài đang thực hiện tạitỉnh; kịp thời phát hiện, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.


Tác giả: Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 469
Hôm qua : 2.576
Tháng 02 : 12.863
Năm 2023 : 47.021