A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở Sở Xây dựng

Đến thời điểm này, 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó có 25/51 thủ tục liên thông (ban hành tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Thái Bình). Các TTHC cũng đều được công bố công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở.

Quý II năm 2021, Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, lập danh mục TTHC đủ điều kiện và không đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trong đó đã rà soát, đưa 29 TTHC cấp tỉnh, 03 TTHC cấp huyện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng tổng số TTHC cấp tỉnh thực hiện theo mức độ 4 là 45 thủ tục, tổng số TTHC cấp huyện thực hiện theo mức độ 4 là 08 thủ tục.

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ: 247 hồ sơ; trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận trong kỳ: 216 hồ sơ (trực tuyến: 55 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số hồ sơ TTHC giải quyết theo mức độ 3, 4; trực tiếp: 161 hồ sơ); số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua: 31 hồ sơ. Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): số hồ sơ đã giải quyết 216 hồ sơ (trong đó: số hồ sơ giải quyết trước hạn 208 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết đúng hạn 08 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ); số hồ sơ đang giải quyết: 31 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn 31 hồ sơ; số hồ sơ đã quá hạn: 0 hồ sơ.

              Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính

tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021- 2025, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 10/KH-SXD ngày 19/3/2021 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở giai đoạn 2021 – 2025, trong đó chú trọng tới công tác tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ký số trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 100% văn bản do cơ quan phát hành được số hóa theo quy định (trừ văn bản mật); đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng.

Coi trọng công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, Sở đã chỉ đạo cụ thể hóa các hình thức thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Thường xuyên phổ biến, quán triệt bằng văn bản, chỉ đạo qua mạng văn phòng, các cuộc họp, nhất là họp giao ban hàng tháng, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Bên cạnh đó, để tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, Sở đã xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân trong việc triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết các TTHC; đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông định kỳ hàng quý, năm (theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh), do đó việc giải quyết các TTHC của sở đều đảm bảo về thời gian, chất lượng, không có hồ sơ quá hạn. Không có cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát, thực hiện TTHC.

Đánh giá chung về công tác kiểm soát TTHC, ông Phạm Việt Anh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: 100% TTHC của Sở được thực hiện theo quy trình cụ thể, rõ ràng, tuân thủ các bước trong quy trình thực hiện giải quyết TTHC theo phương án 5 tại chỗ đã được UBND tỉnh phê duyệt; vì vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Tuy nhiên, vướng mắc thực tế đang đặt ra là theo quy định mới tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ 09/02/2021) và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 03/3/2021), thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng có nhiều thay đổi, song việc ban hành các quy định về thủ tục hành chính của Bộ, ngành còn chưa kịp thời, do vậy việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC đảm bảo theo đúng quy định của Chính phủ còn gặp nhiều khó khăn. Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng quy trình điện tử TTHC mức độ 3,4 báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; tuy nhiên, việc cập nhật mức độ, quy trình điện tử các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp huyện còn chưa kịp thời; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của cấp huyện còn thấp.

     Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính

tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Để từng bước khắc phục những khó khăn, bất cập, quý II/2021, Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; rà soát, chuẩn hóa và đơn giản hóa các TTHC thuộc lĩnh vực của ngành khi Bộ, ngành ban hành các quy định mới về TTHC; đồng thời công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh đảm bảo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giải quyết 100% TTHC thuộc thẩm quyền của Sở đã được UBND tỉnh phê duyệt theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thực hiện việc ký số các văn bản có liên quan đến giải quyết TTHC đảm bảo việc phê duyệt theo phương án “5 tại chỗ” đạt hiệu quả tối đa.

Thực hiện rà soát, đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý III theo Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh. Xây dựng quy trình điện tử các thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công mức độ 4 sau khi UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 4. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, khai thác hiệu quả dữ liệu về thông tin quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giúp người dân có thể tiếp cận, sử dụng, khai thác hiệu quả dữ liệu dùng chung của ngành Xây dựng. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2021. Áp dụng có hiệu quả các quy trình giải quyết TTHC theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động giải quyết TTHC giúp việc giải quyết các thủ tục hành chính của Sở đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng quy định.

 


Tác giả: Hà Trần
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.574
Hôm qua : 768
Tháng 12 : 4.694
Năm 2023 : 546.972