A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ

Để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 16/6/2021 Văn phòng Chính phủ  có Công văn 4013/VPCP-KSTT đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

Về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: Đề nghị khẩn trương hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công yêu cầu phải hoàn thành trong quý I, quý II năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ (mục I phụ lục kèm theo), nhất là các Bộ, địa phương có số lượng dịch vụ công trực tuyến cung cấp còn thấp: Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phú Yên, Quảng Bình, Bắc Giang, Sơn La, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang.  Đề nghị rà soát số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại mục II phụ lục kèm theo để đẩy nhanh tiến độ kết nối, đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ của các thủ tục hành chính còn lại, đáp ứng mục tiêu 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành, theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Đối với thủ tục hành chính mà trong ba năm gần nhất không có hồ sơ phát sinh (bao gồm cả trường hợp tiếp nhận trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính), đề nghị bộ, ngành, địa phương tổng hợp danh sách tên thủ tục hành chính, mã số thủ tục hành chính, cấp có thẩm quyền giải quyết gửi về Văn phòng Chính phủ trước 15 tháng 7 năm 2021 để tổng hợp, theo dõi. Đặc biệt Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại tối thiểu 35% đơn vị cấp xã theo quy định Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ nhằm tạo cơ sở thúc đẩy số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp các dịch công trực tuyến lên mức độ 4, nhất là 20 tỉnh chưa triển khai theo danh sách tại mục III phụ lục kèm theo.

Về cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: Đề nghị rà soát số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để đẩy nhanh việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến tối thiểu 50% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021. Trong đó, các Bộ, địa phương: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Ngoại giao; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TP. Hồ Chí Minh; Bình Thuận; Hậu Giang; Kiên Giang; Quảng Ninh đề nghị khẩn trương hoàn thành việc tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia để cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính. Căn cứ vào danh mục tiến độ tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ) trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa hoàn thành, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 406/QĐTTg ngày 22 tháng 3 năm 2021, nhất là các tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Điện Biên, Thừa Thiên Huế. Đề nghị các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đẩy nhanh việc thực hiện tích hợp, cung cấp 3 thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với: Nộp thuế, lệ phí trước bạ (cá nhân, doanh nghiệp); Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (mở rộng đối với hình thức phạt nguội và phạm vi quyết định thuộc thẩm quyền xử lý của cấp huyện), đường thủy, đường sắt; Thanh toán tạm ứng án phí, án phí; Thanh toán viện phí; Thanh toán học phí; Tích hợp tính giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình vào dịch vụ thanh toán trực tuyến gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình bảo đảm đúng lộ trình và mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 và Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021.

Về triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Đề nghị nghiên cứu các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại mục hỗ trợ bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huongdan-bo-nganh-dia-phuong.html) để xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, phù hợp, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng tại bộ, ngành, địa phương. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam rà soát, chuẩn hóa danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo mục VI phụ lục kèm theo và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2021 đồng thời, tổ chức cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trước ngày 31 tháng 8 năm 2021, làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021.

Việc đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt tăng cường thanh toán trực tuyến với các thủ tục hành chính có phát sinh yêu cầu nghĩa vụ tài chính sẽ là cú huých để thực hiện mục tiêu tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đến năm 2025 trên 50% và đến năm 2030 trên 80%./.

                                                                                         


Tác giả: Thanh Mai
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.169
Hôm qua : 3.184
Tháng 10 : 99.756
Năm 2021 : 898.154