A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiện trạng cơ sở hạ tầng và các nội dung cần triển khai Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2025

Để triển khai các dịch vụ của Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình, trong những năm qua, tỉnh Thái Bình đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng dùng chung của tỉnh như:Mạng diện rộng của tỉnh đã triển khai hoàn thiện từ tỉnh, huyện đến 100% các xã, phường, thị trấn nhằm đồng bộ cơ sở hạ tầng, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.Trung tâm THDL của tỉnh đã được đầu tư các máy chủ, thiết bị mạng; các thiết bị bảo mật được Ban Cơ yếu chính phủ hỗ trợ giám sát an ninh mạng từ năm 2014 nên cơ bản đảm bảo an toàn cho các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung trong toàn tỉnh.Cũng trong năm 2019, tỉnh đã xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu của Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng, lấy nguồn dữ liệu từ Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, từ hệ thống thiết bị tường lửa của các cơ quan, từ hệ thống quản lý diệt virus tập trung để thực hiện giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng cho tỉnh Thái Bình.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước các cấp cơ bản đáp ứng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc. 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện có trang bị thiết bị tường lửa lớp mạng để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Tỉnh đang triển khai xây dựng Hệ thống nền tảng chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh nhằm kết nối chia sẻ các hệ thống thông tin, CSDL của tỉnh với các hệ thống thông tin, CSDL của quốc gia. Các hệ thống ứng dụng CNTT khác cũng đang được triển khai trong toàn tỉnh như: Hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh đảm bảo liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã từ năm 2016 đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông của Văn phòng Chính Phủ từ ngày 25/10/2017. Gần 5000 chứng thư số chuyên dùng cho tổ chức và cá nhân đã được cấp xác thực văn bản điện tử, kê khai thuế điện tử và kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng, thực hiện các dịch vụ công của Kho bạc nhà nước (trong đó có hơn 800 bác sỹ đã thực hiện ký số bệnh án điện tử trong ngành y tế Thái Bình).Cổng thông tin điện tử của tỉnh gồm 01 Cổng chính của Ủy ban nhân tỉnh, 27 Cổng thành phần đảm bảo truy cập thuận tiện, công khai thông tin tới mọi người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hệ thống CSDL xác thực người dùng phục vụ tích hợp các hệ thống thông tin, CSDL dùng chung của tỉnh lên hệ thống nền tảng chia sẻ sữ liệu LGSP của tỉnh. Hệ thống hội nghị truyền hình tại 9 điểm cầu (điểm cầu UBND tỉnh và 8 điểm cầu tại UBND các huyện, thành phố) được triển khai từ cuối năm 2018 đã phát huy hiệu quả: Gảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí giấy tờ, hội họp so với các cuộc họp truyền thống trước đây.

Tỉnh đã thực hiện xây dựng hệ thống phần mềm quản lý CSDL dùng chung toàn tỉnh. Đã thực hiện chuyển đổi CSDL quy hoạch xây dựng và CSDL thửa đất của thành phố Thái Bình; CSDL của ngành Thông tin và Truyền thông vào hệ thống. Đang tiếp tục chuyển đổi CSDL quy hoạch chi tiết, CSDL thửa đất của các huyện để thực hiện công khai thông tin cho người dân và doanh nghiệp đồng thời phục vụ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.Đồng thời xây dựng, triển khai 07 hệ thống thông tin, trong đó 07 CSDL đã đưa vào hoạt động (bao gồm: 04 CSDL của ngành Y tế, 01 CSDL của ngành LĐTBXH, 01 CSDL của ngành Giáo dục và Đào tạo, 01 CSDL ngành Thông tin và Truyền thông); 11 CSDL chuyên ngành đang hoàn thiện trong giai đoạn 2019-2020 (bao gồm: 03 CSDL dùng chung của tỉnh (đất đai, quy hoạch xây dựng, cán bộ công chức), 6 CSDL của ngành Tài nguyên và Môi trường; 02 CSDL của ngành Y tế).

Tỉnh đang thực hiệnthuê dịch vụ triển khai, vận hành, chuyển giao sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến đến cấp xã. Hệ thống này phải được kết nối liên thông với hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh; tích hợp trên Hệ thống nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) của tỉnh; kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến Quốc gia và các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung khác của tỉnh, của Trung ương để tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Thái Bình.

Tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình; Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.Công tác chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cho ứng dụng và phát triển CNTT được tỉnh quan tâm, bước đầu đã xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên môn đủ trình độ và năng lực đảm đương các nhiệm vụ cơ bản của ngành, lĩnh vực.

Với thực trạng như trên, tỉnh TháiBình đã có những bước đi đúng hướng và cơ sở ban đầu để xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình như: Tỉnh Thái Bình đã có Kiến trúc Chính quyền điện tử và Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020. Xây dựng Chính quyền điện tử là xây dựng chính quyền thông minh, chính quyền số, đây mới là một nội dung trong triển khai Đô thị thông minh để tiển tới xã hội số.Cơ sở hạ tầng dùng chung của tỉnh cơ bản đáp ứng để triển khai Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, khi triển khai Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2025 cần phải ưu tiên, chú trọng thực hiện các nội dung sau:

Hoàn thiện các cơ chế chính sách nhưxây dựng Khung Kiến trúc tổng thể Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình, trên cơ sở đó làm căn cứ lập Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình. Hoàn thiện tổ chức bộ máy liên quan để triển khai và vận hành Trung tâm điều hành Đô thị thông minh trong giai đoạn tới. Các sở, ngành; các địa phương trong tỉnh phối hợp tích cực để cung cấp thông tin, đặt ra các yêu cầu, tích cực cung cấp các dịch vụ của ngành, địa phương theo các nội dung sẽ triển khai cho Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình.

Trước mắt ưu tiên đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh để tích hợp, quản lý các dịch vụ của Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình đồng thời có dữ liệu vận hành Trung tâm điều hành Giám sát an toàn thông tin của tỉnh Thái Bình. Trong giai đoạn 2-3 năm tới, khi có nhiều dịch vụ của Đô thị thông minh thì tiếp tục đầu tư thiết bị và phần mềm để nâng cấp thành Trung tâm điều hành Đô thị thông minh của tỉnh Thái Bìnhđồng thời khẩn trương xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng của tỉnh.

Tăng cường chuyển đổi số: Sau khi hệ thống nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh triển khai xong sẽ là cơ sở để tích hợp, chia sẻ toàn bộ các hệ thống thông tin và CSDL dùng chung và chuyên ngành của tỉnh với các hệ thống thông tin, CSDL của quốc gia. Việc quản trị dữ liệu tập trung sẽ tạo thuận lợi trong quá trình khai thác dữ liệu để phục vụ điều hành Đô thị thông minh đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu theo các tiêu chuẩn quy định.

Sớm hình thành Bigdata của tỉnh: Tỉnh đã có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, đã và đang tích hợp được 04 CSDL dùng chung của tỉnh. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số:Chuẩn hóa, chuyển đổi, tạo lập CSDL của các ngành, tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh để tạo thành Bigdata dùng chung trong các cơ quan nhà nước, công khai trên mạng Internet phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ của Đô thị thông minh. Tăng cường xây dựng các ứng dụng, tiện ích thông minh trên các lĩnh vực như: Xây dựng thiết kế tổng thể hệ thống mạng lưới Camera giám sát an ninh, giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình; các ứng dụng phản ánh hiện trường, ứng dụng giám sát dịch vụ hành chính công; giám sát thông tin truyền thông báo chí; giám sát cảnh báo cháy, cảnh báo cướp:cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh; giám sát môi trường đồng thời tích hợp trên các thiết bị người dùng cuối phục vụ người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng sử dụng được các dịch vụ của Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình.

Song song với các nhiệm vụ trên, cần tích cựctuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư áp dụng và sử dụng hiệu quả các ứng dụng, dịch vụ do Đô thị thông minh cung cấp.

Với quyết tâm cao của Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh; sự đồng lòng, chung sức thực hiện của các sở, ban, ngành và các đọa phương, tỉnh Thái Bình sẽ thành công trong xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2025.

                                                                                                                                                         Thanh Mai

 

 

 


Tác giả: Thanh Mai
Nguồn: sotttt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 669
Hôm qua : 1.714
Tháng 10 : 35.317
Năm 2020 : 390.930