A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Ngày 04/6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 2051/BTTTT-THH hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ thực thi Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước với một số nội dung chính sau:

Về việc ban hành danh mục các cơ sở dữ liệu quốc gia: Chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương về việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia để xác định dữ liệu, cơ sở dữ liệu được xếp vào vào loại cơ sở dữ liệu quốc gia. Xây dựng và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông thuyết minh đề xuất cơ sở dữ liệu quốc gia trước 30/7/2020 để tổng hợp trình Chính phủ ban hành danh mục các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Về ban hành danh mục cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương: Thực hiện rà soát các cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành. Nếu dữ liệu được thu thập và quản lý trong cơ sở dữ liệu ngành thì không thu thập vào cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ riêng rẽ và độc lập. Trong trường hợp có sự chồng lấn về phạm vi của cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành, của bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia thì phải đồng bộ, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các cơ sở dữ liệu dùng chung của địa phương để bổ sung, cập nhật thông tin. Cơ sở dữ liệu dùng chung của địa phương là các cơ sở dữ liệu được các văn bản pháp luật giao địa phương xây dựng, quản lý, vận hành hoặc xây dựng theo nhu cầu phát triển Chính quyền điện tử, đáp ứng nhu cầu truy cập, sử dụng dữ liệu của các đơn vị tại địa phương. Không được thu thập để xây dựng chồng lấn với các cơ sở dữ liệu của Bộ, của ngành đã xây dựng. Trong trường hợp phạm vi cơ sở dữ liệu dùng chung địa phương có sự chồng lấn về phạm vi thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ, ngành thì dữ liệu chồng lấn phải khai thác, đồng bộ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, ngành và phải có cơ chế đồng bộ, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, ngành. Việc thu thập và xây dựng dữ liệu phải tuân thủ theo các quy định về dữ liệu chuyên ngành và hướng dẫn của bộ, ngành liên quan để đảm bảo khả năng sử dụng lại dữ liệu khi bộ, ngành thu thập xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành.

Về đầu mối phụ trách kết nối và chia sẻ dữ liệu: Chỉ định một cán bộ làm đầu mối để phụ trách quản lý, chia sẻ dữ liệu với các đơn vị khác trong nội bộ cơ quan cấp bộ, cấp tỉnh. Các cán bộ đầu mối phải là các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật có khả năng tham mưu, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến quản trị dữ liệu đồng thời quy định rõ trách nhiệm và thẩm quyền đối với đầu mối chịu trách nhiệm về quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu của bộ, ngành, địa phương mình trong việc thực hiện nhiệm vụ. Các cán bộ làm đầu mối có trách nhiệm kết nối, phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu trong nội bộ và ra bên ngoài. Thông tin về các đầu mối phải được đăng tải trên Cổng dữ liệu quốc gia. Thực hiện rà soát, tổng hợp và đánh giá toàn bộ hiện trạng dữ liệu trong phạm vi của mình quản lý để xác định chất lượng dữ liệu, khả năng chia sẻ và sử dụng bởi các cơ quan bên ngoài. Trong trường hợp dữ liệu không đảm bảo sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau thì cần đưa vào kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp dữ liệu để sử dụng cho việc chia sẻ rộng rãi.  

Đối với các dự án đang triển khai chưa đáp ứng được yêu cầu thì thực hiện điều chỉnh dự án cho phù hợp. Đối với các dự án đang triển khai nhưng không xây dựng cơ sở dữ liệu: phải đảm bảo có các thành phần, môđun để kết nối, sử dụng dữ liệu do các hệ thống bên ngoài cung cấp. Đối với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đang hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu thì đưa vào kế hoạch thực hiện nâng cấp bảo đảm khả năng tiếp nhận kết nối, chia sẻ dữ liệu

Cơ quan quản lý dữ liệu xây dựng quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ có thể ban hành quy chế chung hoặc riêng cho từng nhóm chủ đề dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu nhưng phải bảo đảm sự thống nhất về mặt khai thác, sử dụng đối với loại dữ liệu sử dụng trong phạm vi của mình

Rà soát dữ liệu đã cung cấp rên cổng/trang thông tin điện tử và các hình thức cung cấp rộng rãi trên Internet để xác định sự phân loại đối với dữ liệu. Nếu dữ liệu đã đăng tải phù hợp với quy định thì thông báo rõ cho người sử dụng là dữ liệu mở. Nếu dữ liệu là hình thức công bố thông tin rộng rãi của cơ quan nhà nước và không thuộc hạng mục dữ liệu mở cần thể hiện rõ để người sử dụng biết và khai thác phù hợp. Tổ chức triển khai cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước như: Dữ liệu dưới dạng văn bản. Các loại dữ liệu thống kê, dữ liệu dùng chung. Dữ liêu về quan trắc, dữ liệu IOT phản ánh về các hoạt động công cộng, hạ tầng công cộng. Phấn đấu mỗi đơn vị trực thuộc cung cấp và duy trì cung cấp ít nhất một bộ dữ liệu mở.

Các Bộ, ngành, địa phương giao đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp tổ chức rà soát các văn bản pháp luật cấp bộ, cấp tỉnh; các văn bản, quy định trong phạm vi ban hành, xây dựng kế hoạch và báo cáo người có thẩm quyền phương án chỉnh sửa và tổ chức chỉnh sửa các văn bản, quy định hoặc tổng hợp gửi các cơ quan ban hành văn bản đề nghị sửa đổi.

Phải quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên dữ liệu của cơ quan nhà nước. Có chiến lược, kế hoạch phát triển dữ liệu lâu dài, từng bước nâng cấp, hoàn thiện nâng cao chất lượng, số lượng dữ liệu. Nâng cao khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để sử dụng chung dữ liệu. Tận dụng tối đa nguồn dữ liệu để phục vụ mục đích cải cách hành chính, hỗ trợ quản lý chỉ đạo điều hành. Trên cơ sở Chiến lược dữ liệu quốc gia, các cơ quan cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện xây dựng chiến lược dữ liệu của mình phù hợp với Chiến lược dữ liệu quốc gia.

Người đứng đầu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ bộ, ngành, địa phương mình quản lý. Chỉ đạo các cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ bộ, ngành, địa phương mình. Ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai một số nhiệm vụ chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu đã xây dựng để đảm bảo khả năng chia sẻ dữ liệu và thúc đẩy khai thác, sử dụng dữ liệu vào các hoạt động chỉ đạo điều hành

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền về nội dung Nghị định đến các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân có liên quan và hướng dẫn này để đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước./.

                                                                                                                     


Tác giả: Thanh Mai
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.038
Hôm qua : 519
Tháng 05 : 32.344
Năm 2024 : 290.251