A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình – 5 năm thực hiện Quy chế hoạt động về thông tin cơ sở

Xác định được tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong tình hình hiện nay, ngày 05/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; tiếp đó ngày 06/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. Tại Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg nêu rõ: “Hoạt động thông tin cơ sở là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu phục vụ người dân ở xã, phường, thị trấn thông qua hoạt động phát thanh, truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở; bảng tin công cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 260/260 phường, xã, thị trấn có hệ thống đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, có 592 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và  253 bảng tin công cộng, 05 bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn. Hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đã cơ bản góp phần phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu tới người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác ban hành cơ chế, chính sách đối với hệ thống thông tin cơ sở

Trong những năm qua, công tác thông tin cơ sở được tỉnh Thái Bình quan tâm triển khai thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu với Uỷ ban nhân tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách về lĩnh vực thông tin cơ sở, tiêu biểu như Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cập nhật thông tin đối với bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND n gày 19/10/2018 về Quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình….

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 tại Thái Bình

Đặc biệt, ngày 22/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 23/11/2020 về việc chuyển đổi đài truyền thanh không dây hoạt động trong băng tần 87-108 MHz sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Các Kế hoạch này nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Làm tốt công tác tổ chức cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin cơ sở

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của các bộ, ngành liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động ban hành các văn bản cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương đảm bảo chất lượng, kịp thời cung cấp thông tin đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bình quân mỗi năm Sở triển khai khoảng 50 văn bản của Cục Thông tin cơ sở, đồng thời ban hành gần 30 văn bản cung cấp thông tin đối với hệ thống thông tin cơ sở. Nội dung tập trung phổ biến các nhiệm vụ chính trị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương; các chủ đề chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện của tỉnh; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác cải cách hành chính nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; công tác phòng, chống covid-19, phòng chống thiên tai…

Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhân lực trong hoạt động thông tin cơ sở được quan tâm thực hiện

 

 

 

Các đại biểu tham dự Lớp tập huấn do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức năm 2019

 

Từ năm 2017 đến nay, Sở đã chủ trì, phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 15 hội nghị đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhân lực cho nhân lực hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương. Đối tượng tập huấn tập trung vào cán bộ phòng Văn hoá và Thông tin  Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện; cán bộ văn hóa và trưởng đài truyền thanh cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố các xã, phường, thị trấn. Nội dung tâp trung vào việc phổ biến các chủ trương cuả Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin cơ sở, vai trò của hoạt động thông tin cơ sở trong tình hình mới, thực trạng và công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống thông tin cơ sở; kỹ năng thực hiện công tác tuyên truyền, tuyên truyền miệng và việc ứng dụng trong tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; thông tin tình hình biển, đảo hiện nay, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo; chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Bình… Qua công tác tập huấn đã góp phần nâng cao nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ thông tin cơ sở tại địa phương, từng bước thực hiện ngày càng hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã bố trí cán bộ phòng văn hóa và thông tin, cán bộ đài truyền thanh - truyền hình, công chức văn hóa thông tin và trưởng đài truyền thanh các phường, xã, thị trấn tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về sử dụng CNTT, công nghệ số để quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin… Tính đến nay, các huyện, thành phố đã tổ chức được 65 lớp tập huấn, với trên 5.400 lượt người tham gia. Đồng thời, định kỳ hàng tháng Ban Tuyên giáo cấp huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, thông tin thời sự cho các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thông tin cơ sở

Hầu hết các Đài Truyền thanh cơ sở đều ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong sản xuất chương trình truyền thanh ở địa phương. Nội dung của chương trình phát thanh tự sản xuất phong phú đa dạng với số lượng và thời lượng hợp lý: tỉ lệ nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước trung bình  đạt 25%;  tuyên truyền sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đạt 45%; tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, kinh tế, văn hóa xã hội đạt 15%; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến đạt 10%; các nội dung tuyên truyền khác chiếm tỉ lệ 5%. Công tác tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam, Đài tỉnh, Đài huyện được thực hiện thường xuyên, liên tục đạt hiệu quả tốt. Tỉ lệ phủ sóng truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện đạt 100%.

Nhiều Đài Truyền thanh cơ sở được giao nhiệm vụ quản lý trang thông tin điện tử cấp xã, ứng dụng các mạng xã hội (zalo, facebook,...), mạng viễn thông để thông tin, tuyên truyền pháp luật một cách kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, nhất là trong những tình huống khẩn cấp như phòng, chống dịch bệnh; phòng chống lụt, bão,...  Ngoài ra, một số Đài Truyền thanh cơ sở thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông nghệ thông tin viễn thông. Qua thời gian sử dụng, đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông được đánh giá là hệ thống thiết bị thông minh, hiện đại, ưu việt, dễ sử dụng và vận hành. Trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh định hướng các đài truyền thanh từng bước chuyển đổi sang mô hình này, trước mắt là chuyển đổi các đài truyền thanh không dây hoạt động trong băng tần 87-108 MHz.

Như vậy, có thể nói, trong những năm qua, việc xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đảm bảo hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành một kênh thông tin quan trọng, cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin thiết yếu, kiến thức cần thiết tới các tầng lớp nhân dân ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 


Tác giả: Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 76
Hôm qua : 2.197
Tháng 03 : 43.692
Năm 2023 : 121.298