CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI BÌNH

 

STT

Tên thông tin

Đường dẫn

1

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết

2

Sơ đồ, Cơ cấu tổ chức

Chi tiết

3

Thông tin về Thủ tục hành chính

Chi tiết

4

Văn bản chỉ đạo từ UBND tỉnh

Chi tiết

5

Văn bản điều hành từ Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết

6

Tin tức tổng hợp

Chi tiết

7

Tin tức chuyển đổi số 

Chi tiết

8

Các văn bản Dự thảo cần xin ý kiến công khai

Chi tiết

9

Tin tức về thông tin bưu chính viễn thông

Chi tiết

10

Thông tin về các doanh nghiệp ngành thông tin và truyền thông

Chi tiết

11

Thông tin người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

               Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, Số 431, Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

               Ông Nguyễn Ngọc Hải – Chánh Văn phòng Sở, ĐT: 0913251669

               Bà Hà Thị Thúy – Chuyên viên Văn phòng Sở, ĐT: 0356120793

12

Địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông

- Số điện thoại và số fax: 02273 743787

- Địa chỉ thư điện tử: sothaibinh@mic.gov.vn

 

 

Ghi chú: Danh mục trên không bao gồm những thông tin công dân không được tiếp cận theo quy định tại Điều 6 Luật Tiếp cận thông tin và các quy định pháp luật khác có liên quan.