Tên đề tài/đề án,

dự án, nhiệm vụ khác

đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến – giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” cho cấp huyện

(chủ nhiệm đề tài: KS Đỗ Như Lâm, PGĐ Sở TTTT)

3/2015-12/2015

Đề tài KHCN cấp ngành

Đã nghiệm thu