DANH MỤC ĐỀ TÀI 

Tên đề tài/đề án,

dự án, nhiệm vụ khác

đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến – giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” cho cấp huyện

(chủ nhiệm đề tài: KS Đỗ Như Lâm, PGĐ Sở TTTT)

3/2015-12/2015

Đề tài KHCN cấp ngành

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu xây dựng phiên bản di động cho phần mềm Mạng văn phòng điện tử liên thông.

(Chủ nhiệm đề tài: Ths Phạm Thúy Hà, GĐ TT CNTT và TT)

Từ tháng 05/2018 đến tháng 12/2019

Đề tài KHCN cấp tỉnh

Chưa nghiệm thu