1. Đồng chí Đỗ Như Lâm – Giám đốc Sở

- Phụ trách chung: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 01/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ; tài chính; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng, kỷ luật; thanh tra, pháp chế; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; đầu tư xây dựng công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý; quản lý các lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, điện tử, hạ tầng thông tin, quản lý nhà nước về dịch vụ công trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Phụ trách Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở

- Giúp Phó Giám đốc phụ trách Sở chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực Báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin; sở hữu trí tuệ.

- Phụ trách Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (về công tác quản trị nội dung Cổng thông tin điện tử của tỉnh, quản trị nội dung Bảng tin điện tử công cộng của tỉnh trên địa bàn Thành phố Thái Bình).

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Phó Giám đốc phụ trách Sở giao.

3. Đồng chí Vũ Xuân Thành , Phó Giám đốc Sở

- Giúp Phó Giám đốc phụ trách Sở chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện.

- Phụ trách Phòng Bưu chính – Viễn thông; Văn phòng Sở (về công tác hành chính văn phòng).

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Phó Giám đốc phụ trách Sở giao.