1. Đồng chí Đỗ Như Lâm – Giám đốc Sở

- Phụ trách chung: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chỉ đạo công tác Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Phụ trách chung: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chỉ đạo công tác Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo quản lý các lĩnh vực: Thông tin, Bưu chính

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Giám đốc Sở giao.

3. Đồng chí Vũ Xuân Thành , Phó Giám đốc Sở

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện công tác Hành chính, tổng hợp của cơ quan và chỉ đạo quản lý các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Viễn thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Giám đốc Sở giao.