CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chức năng

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình, có chức năng thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

1. Quản trị hạ tầng kỹ thuật Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh:

a) Tích hợp cơ sở dữ liệu và các hệ thống Công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Quản trị đảm bảo kỹ thuật, hoạt động thông suốt, an toàn thông tin Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. Thường trực hỗ trợ, hướng dẫn các bộ phận quản trị kỹ thuật Cổng thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

c) Quản trị kỹ thuật, cơ sở dữ liệu của các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh;

d) Làm đầu mối giải quyết các vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình triển khai kết nối các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh;

đ) Xử lý kịp thời các vấn đề về an toàn, an ninh thông tin trong Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

2. Cập nhật thông tin và phối hợp xử lý dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định;

3. Triển khai ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; phối hợp triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng máy tính cho cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn;

4. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ; phối hợp thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

5. Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao phần mềm và các ứng dụng công nghệ thông tin;

6. Thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có thẩm quyền;

8. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật;

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Quyền hạn

Trung tâm được thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập về: Nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác của Pháp luật.

Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông theo định kỳ và đột xuất;

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được ủy nhiệm điều hành hoạt động của Trung tâm;

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật;

d) Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Hành chính-Tổng hợp; Kỹ thuật; Đào tạo-chuyển giao công nghệ; Truyền thông.

2. Số người làm việc của Trung tâm được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.