TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ

1.Lãnh đạo Sở:

GIÁM ĐỐC  SỞ: Ông ĐỖ NHƯ LÂM

Điện thoại: 0227.3730.388

E-Mail: donhulam@thaibinh.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC: Bà NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI
Điện thoại: 0227.3839.379

E-Mail: nguyenthihongthai@thaibinh.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông VŨ XUÂN THÀNH

E-Mail: vuxuanthanhstt@thaibinh.gov.vn

 

2.Các đơn vị thuộc Sở:

1. VĂN PHÒNG
Điện thoại: 02273.743.787

Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Ngọc Hải

Điện thoại: 0227.3743.787
E-Mail: nguyenngochai@thaibinh.gov.vn

2. THANH TRA SỞ
Điện thoại: 0227.3743.766
* Chánh thanh tra: Ông NGÔ NGUYÊN LONG
Điện thoại: 02273743766
E-Mail: ngonguyenlong@thaibinh.gov.vn

3. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
Điện thoại: 0227.3743.596
Trưởng phòng: Ông TRỊNH XUÂN HOÀNG
Điện thoại: 02273.743.596
E-Mail: txhoang.stttt@thaibinh.gov.vn

4. PHÒNG THÔNG TIN - BƯU CHÍNH

Điện thoại: 0227.3739.556
Trưởng phòng: Bà VŨ THỊ LAN ANH

Điện thoại: 02273.739.556

E-Mail: vtlananh@thaibinh.gov.vn

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Điện thoại: 0227.3732.047
Giám đốc: Bà PHẠM THÚY HÀ
Điện thoại: 0227.3732.047

E-Mail: phamthuyha@thaibinh.gov.vn