TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ

1.Lãnh đạo Sở:

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SỞ: Ông ĐỖ NHƯ LÂM

Điện thoại: 0227.3730.388

E-Mail: donhulam@thaibinh.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC: Bà NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI
Điện thoại: 0227.3839.379

E-Mail: nguyenthihongthai@thaibinh.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông VŨ XUÂN THÀNH

E-Mail: vuxuanthanhstt@thaibinh.gov.vn

 

2.Các đơn vị thuộc Sở:

1. VĂN PHÒNG
Điện thoại: 02273.743.787

Chánh văn phòng: Bà Đinh Thị Tuấn Anh

Điện thoại: 0227.3743.787
E-Mail: dinhthituananh@thaibinh.gov.vn

2. THANH TRA SỞ
Điện thoại: 0227.3743.766
* Chánh thanh tra: Ông NGÔ NGUYÊN LONG
Điện thoại: 02273743766
E-Mail: ngonguyenlong@thaibinh.gov.vn
* Phó chánh thanh tra: Ông LÊ SỸ VĂN
Điện thoại: 02273743766
E-Mail:
lesyvan@thaibinh.gov.vn

3. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Điện thoại: 0227.3737.555
* Trưởng phòng: Ông TRỊNH XUÂN HOÀNG
Điện thoại: 02273737555
E-Mail: TrinhXuanHoang@thaibinh.gov.vn

* Phó trưởng phòng: Bà HOÀNG THỊ NHUẦN

E-Mail: hoangthinhuan@thaibinh.gov.vn

Điện thoại: 0227.3737.555

4. PHÒNG BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG
Điện thoại: 0227.3743.788
Trưởng phòng: Ông NGUYỄN NGỌC HẢI
Điện thoại:
02273.743.788
E-Mail: nguyenngocnhaistt@thaibinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông BÙI ĐÌNH HÙNG
Điện thoại: 02273743788
E-Mail: buidinhhung@thaibinh.gov.vn

5. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điện thoại: 0227.3743.596
Trưởng phòng: Bà PHÙNG THỊ THANH MAI
Điện thoại: 02273.743.596
E-Mail: pttmai.stttt@thaibinh.gov.vn

6. PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

Điện thoại: 0227.3739.556
Trưởng phòng: Bà VŨ THỊ LAN ANH

Điện thoại: 02273.739.556

E-Mail: vtlananh@thaibinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Bà NGUYỄN THỊ CHANH

Điện thoại: 02273.739.556

 

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Điện thoại: 0227.3732.047
Giám đốc: Bà PHẠM THÚY HÀ
Điện thoại: 0227.3732.047

E-Mail: phamthuyha@thaibinh.gov.vn
Phó giám đốc: Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC
Điện thoại: 0227.3732.047
E-Mail: nguyenthanhphuc@thaibinh.gov.vn

Phó giám đốc: Bà ĐỖ PHƯƠNG DUNG
Điện thoại: 0227.3732.047
E-Mail: dophuongdung@thaibinh.gov.vn