Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở

* Chức năng

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác: Tổ chức-cán bộ; hành chính-quản trị; tổng hợp thống kê; kiểm soát thủ tục hành chính; thi đua-khen thưởng; văn thư-lưu trữ.

* Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

1. Chủ trì dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông; Quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Chủ trì dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự thảo Quy chế làm việc của Sở; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Sở;

3. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý công chức, viên chức;

4. Tổng hợp xây dựng Kế hoạch công tác năm của Sở; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở; báo cáo thống kê số liệu phát triển ngành thông tin và truyền thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

5. Chủ trì việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông theo cơ chế “Một cửa” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;

6. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và theo Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;

7. Chủ trì thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, tiếp khách, bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công cộng; quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện làm việc của Sở theo quy định; mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm; quản lý kho, quỹ tiền mặt của Sở;

8. Quản lý con dấu, chứng thư số, hòm thư điện tử của cơ quan; tiếp nhận văn bản đến; kiểm tra thể thức, phát hành văn bản đi; thực hiện công tác lưu trữ theo quy định;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.