Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở

* Chức năng

Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác: Tổ chức, cán bộ; hành chính tổng hợp; hành chính một cửa; kiểm soát thủ tục hành chính; thi đua, khen thưởng; quản trị công sở; văn thư, lưu trữ; kế hoạch, tài chính; quản lý kinh tế về dịch vụ công, dịch vụ công ích, phí và lệ phí.

* Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

1. Chủ trì dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Chủ trì dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự thảo Quy chế làm việc của Sở; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Sở;

3. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý công chức, viên chức;

4. Tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở; báo cáo thống kê số liệu phát triển ngành thông tin và truyền thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

5. Chủ trì tham mưu công tác cải cách hành chính, đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh;

6. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và theo Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;

7. Tổng hợp kế hoạch phát triển ngành dài hạn, 05 năm và hàng năm, kế hoạch đầu tư công 5 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về thông tin và truyền thông, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

8. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông:

a) Phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công ích, báo cáo kết quả thực hiện tại tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương);

b) Thường trực, là đầu mối tổng hợp từ các đơn vị chuyên môn, phối hợp với các ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và tổ chức triển khai, quản lý thực hiện kế hoạch, dự án theo quy định của pháp luật (Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh); các dịch vụ công khác thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thường xuyên được giao hàng năm của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

10. Tổ chức, thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

11. Tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán chương trình, dự án thuộc vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sửa chữa lớn, vốn quy hoạch, vốn chương trình mục tiêu, kinh phí thực hiện đề tài khoa học công nghệ, kinh phí đào tạo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

12. Hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật;

13. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Sở;

14. Chấp hành chế độ kế toán tài chính của Sở; tổng hợp báo cáo tài chính của Sở và đơn vị trực thuộc theo quy định; phục vụ công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo quyết toán NSNN hàng năm và công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở;

15. Thực hiện chế độ công khai tài chính của Sở theo quy định hiện hành;

16. Chấp hành chế độ về phí, lệ phí, thuế và các khoản thu nộp thay cán bộ, công chức, người lao động theo quy định;

17. Thường trực hoạt động Khoa học Công nghệ;

18. Chủ trì thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, tiếp khách, bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công cộng; quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện làm việc của Sở theo quy định; mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm; quản lý kho, quỹ tiền mặt của Sở;

19. Quản lý con dấu, chứng thư số của cơ quan; tiếp nhận văn bản đến; kiểm tra thể thức, phát hành văn bản đi; thực hiện công tác lưu trữ theo quy định;

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.