Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

* Chức năng

Thanh tra Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông; tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở;

2. Thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Thông tin và Truyền thông; thanh tra việc thực hiện pháp luật về: Báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; bản tin thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia; hoạt động quảng cáo đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của tỉnh;

3. Hướng dẫn các Phòng Văn hóa và Thông tin việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sử dụng, cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

4. Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở và Chánh Thanh tra Sở.

6. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông cho Thanh tra viên và công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở;

7. Thanh tra các vụ việc khác theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra Bộ hoặc do Giám đốc Sở giao;

8. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tổng hợp kết quả công tác thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông báo cáo Giám đốc Sở, Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định;

9. Tổ chức rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý về thông tin và truyền thông và đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, các chương trình, đề án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông;

11. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Thái Bình;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

dsad