Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thông tin - Bưu chính

* Chức năng

Phòng Thông tin - Bưu chính có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm; bưu chính; hạ tầng bưu chính trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là lĩnh vực thông tin – bưu chính).

* Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

1. Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển về lĩnh vực thông tin – bưu chính của tỉnh;

2. Quản lý báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý xuất bản, in và phát hành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân của tỉnh, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại tỉnh theo quy định;

4. Quản lý thông tin đối ngoại; quản lý và tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định của pháp luật;

5. Quản lý thông tin cơ sở; quản lý thông tin điện tử theo quy định của pháp luật;

6. Quản lý về quảng cáo: Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;

7. Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn tỉnh;

8. Cấp, cấp đổi, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép, giấy xác nhận lĩnh vực thông tin – bưu chính trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;

9. Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

10. Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực thông tin - bưu chính đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân;

11.  Thực hiện nhiệm vụ về sở hữu trí tuệ thuộc lĩnh vực thông tin - bưu chính:

a) Phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc lĩnh vực thông tin – bưu chính trên địa bàn tỉnh;

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thông tin – bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, dịch vụ thông tin – bưu chính theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.