Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

* Chức năng

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về: Báo chí; phát thanh và truyền hình; xuất bản; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng truyền thông.

* Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

1. Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển về lĩnh vực báo chí, xuất bản của tỉnh;

2. Quản lý báo chí in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, bản tin thông tấn theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý xuất bản, in và phát hành đối với cơ quan, tổ chức của tỉnh, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại tỉnh theo quy định;

4. Quản lý thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; quản lý và tổ chức thực hiện công tác hp tác quốc tế trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định của pháp luật;

5. Quản lý thông tin điện tử: Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được cấp và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản;

6. Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về: Báo chí; phát thanh và truyền hình; xuất bản, in, phát hành; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hoạt động quảng cáo đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của tỉnh;

7. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.