Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch -Tài chính

* Chức năng

Phòng Kế hoạch-Tài chính có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về: Kế hoạch, Tài chính; quản lý kinh tế về dịch vụ công, dịch vụ công ích, phí và lệ phí.

* Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

1. Tổng hợp kế hoạch phát triển ngành dài hạn, 05 năm và hàng năm, kế hoạch đầu tư công 5 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về thông tin và truyền thông, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông:

a) Phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công ích, báo cáo kết quả thực hiện tại tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương);

b) Thường trực, là đầu mối tổng hợp từ các đơn vị chuyên môn, phối hợp với các ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và tổ chức triển khai, quản lý thực hiện kế hoạch, dự án theo quy định của pháp luật (Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh); các dịch vụ công khác thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thường xuyên được giao hàng năm của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức, thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

5. Tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán chương trình, dự án thuộc vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sửa chữa lớn, vốn quy hoạch, vốn chương trình mục tiêu, kinh phí thực hiện đề tài khoa học công nghệ, kinh phí đào tạo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

6. Hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật;

7. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Sở;

8. Chấp hành chế độ kế toán tài chính của Sở; tổng hợp báo cáo tài chính của Sở và đơn vị trực thuộc theo quy định; phục vụ công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo quyết toán NSNN hàng năm và công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở;

9. Thực hiện chế độ công khai tài chính của Sở theo quy định hiện hành;

10. Chấp hành chế độ về phí, lệ phí, thuế và các khoản thu nộp thay cán bộ, công chức, người lao động theo quy định;

11. Thường trực hoạt động Khoa học Công nghệ của Sở;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.