Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công nghệ thông tin

* Chức năng

Phòng Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về: Công nghệ thông tin, điện tử, hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

* Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

1. Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh;

2.  Xây dựng cơ chế, chính sách, các quy chế, quy định quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, hỗ trợ phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số, dịch vụ công nghệ thông tin, an toàn công nghệ thông tin; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

3. Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin, điện tử; các quy định về an toàn công nghệ thông tin theo thẩm quyền; các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo định kỳ, đánh giá tổng kết việc thực hiện của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh;

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

5. Xây dựng quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin; hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin để vận hành Chính quyền điện tử phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý việc duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan trong tỉnh thống nhất kết nối theo Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh được phê duyệt;

7. Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp công nghệ thông tin, điện tử tại tỉnh phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định;

8. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tham gia thẩm định đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về công nghệ thông tin thuộc địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

9. Chủ trì xây dựng, cập nhật hàng năm cơ sở dữ liệu, đơn giá và bộ đơn giá thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin theo các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

10. Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của tỉnh;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Sở giao.