Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Bưu chính - Viễn thông

* Chức năng

Phòng Bưu chính-Viễn thông có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về: Bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

* Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

1. Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển bưu chính, viễn thông của tỉnh;

2.  Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn tỉnh.

3. Cấp văn bản xác nhận hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên địa bàn nội tỉnh theo thẩm quyền; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

4. Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

5. Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông hoàn thiện các thủ tục về xây dựng các công trình viễn thông phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông của tỉnh và theo quy định của pháp luật;

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện;

7. Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về: Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, thông tin điện tử, hoạt động quảng cáo đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong phạm vi quản lý của tỉnh;

8. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia một số nhiệm vụ trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng;

9. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

10. Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.