TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ

 1. Lãnh đạo Sở:
 2. Các đơn vị thuộc Sở:
      • 1. VĂN PHÒNG 
       Điện thoại: 02273.743.787
   • Phó Chánh văn phòng phụ trách: Bà Đinh Thị Tuấn Anh

      • 2. THANH TRA SỞ 
       Điện thoại: 0227.3743.766
       3. Chánh thanh tra: Ông NGÔ NGUYÊN LONG 
       Điện thoại: 02273743766 
       E-Mail: ngonguyenlong@thaibinh.gov.vn 
       4. Phó chánh thanh tra: Ông LÊ SỸ VĂN 
       Điện thoại: 02273743766 
       E-Mail: lesyvan@thaibinh.gov.vn
      • 3. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 
       Điện thoại: 0227.3737.555
       Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông TRỊNH XUÂN HOÀNG
       Điện thoại: 02273737555 
       E-Mail: TrinhXuanHoang@thaibinh.gov.vn
      • Phó trưởng phòng: Bà HOÀNG THỊ NHUẦN
      •  
      • 4. PHÒNG BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG 
       Điện thoại: 0227.3743.788
       Trưởng phòng: Ông NGUYỄN NGỌC HẢI 
       Điện thoại: 02273737787 
       E-Mail: nguyenngocnhaistt@thaibinh.gov.vn
   • 5. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
    Điện thoại: 0227.743.596
    Trưởng phòng: Bà PHÙNG THỊ THANH MAI 
    Điện thoại: 02273.743.596 
    E-Mail: pttmai.stttt@thaibinh.gov.v
     • 6. PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN 
      • Điện thoại: 0227.739.556
       Trưởng phòng TT BCXB: Bà VŨ THỊ LAN ANH  
      • Điện thoại: 02273.730.388
      • E-Mail: vtlananh@thaibinh.gov.vn
  • Phó Trưởng phòng: Bà NGUYỄN THỊ CHANH
  • E-Mail:
 3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
Điện thoại: 0227.3732.047
Giám đốc: Bà PHẠM THÚY HÀ  
Điện thoại: 0227.3732.047

E-Mail: phamthuyha@thaibinh.gov.vn 
Phó giám đốc: Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC 
Điện thoại: 0227.3732.047
E-Mail: nguyenthanhphuc@thaibinh.gov.vn

Phó giám đốc: Bà ĐỖ PHƯƠNG DUNG 
Điện thoại: 0227.3732.047
E-Mail: dophuongdung@thaibinh.gov.vn